Устав

УСТАВ на Сдружение за модерна търговия

I. СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС, СРОК

Статут
Чл. 1 (1) С настоящия Устав се учредява и се урежда устройството на Сдружение за модерна търговия („Сдружението”) като юридическо лице с нестопанска цел въз основа на българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, отделно от членовете си.
(3) Сдружението отговаря за задълженията си до размера на своето имущество.
(4) Членовете на Сдружението отговарят за задълженията му до размера на имуществените си вноски. Членовете на Сдружението не отговарят лично за задълженията на Сдружението.

Наименование, седалище и адрес
Чл. 2 (1) Наименованието на Сдружението е “Сдружение за модерна търговия”. Наименованието може да бъде изписвано допълнително на английски език по следния начин: “Association for Modern Trade”.
(2) Седалището на Сдружението е град София.
(3) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г. и от 12.03.2019 г.) Адресът на управление на Сдружението е: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ 38Б.
(4) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително номер по БУЛСТАТ.

Срок
Чл. 3 Сдружението се учредява за неопределен срок.

II. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ПРЕДМЕТ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

(Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.)
Цели и средства за постигането им. Предмет на дейност

Чл. 4 (1) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) Сдружението има следните цели:
1. да допринася за подобряване на средата за търговия и бизнес в Република България;
2. да допринася за растежа, модернизацията и развитието на търговския отрасъл от икономиката на Република България;
3. да защитава интересите на своите членове пред административни и съдебни органи, както и структури за доброволно решаване на спорове;
4. да представлява интересите на своите членове пред неправителствени организации от национално, регионално и международно ниво;
5. да стимулира сътрудничеството на своите членове с местни и чуждестранни организации;
6. да насърчава и съдейства за развитието на условия на свободна, добросъвестна и прозрачна конкуренция на пазара;
7. да подпомага и насърчава развитието на българските производители в духа на партньорски взаимоотношения.

(2) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) За постигане на целите си, Сдружението може да използва всякакви средства, позволени от закона, включително, но не само:
1. разработване на стратегии и предложения за изменение и допълнение на действащата нормативна уредба, които да бъдат предлагани на компетентните органи;
2. участие в инициативи за икономическо развитие, провеждани съвместно с административни органи и неправителствени организации;
3. изготвяне на мнения и препоръки по проекти, програми, стратегии и други документи във връзка с икономическото развитие на търговския отрасъл;
4. участие в консултативни съвети и работни групи към административни органи и неправителствени организации;
5. разработване и приемане на правила и принципи за професионална етика и добросъвестна конкуренция, както и мониторинг за спазването им от своите членове;
6. предлагане на нови системи, форми и методи за обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на представителите на своите членове и на техните работници и служители;
7. провеждане на изследвания, събиране и разпространяване на научна, статистическа информация и анализи относно правни, икономически и социални въпроси, отнасящи се до сектора на търговията и услугите;
8. осъществяване на контакти и комуникация с медиите, медийни организации и представители на гражданското общество;
(3) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) За постигане на целите си, Сдружението може да извършва всякаква дейност, позволена от закона, включително, но не само:

1. иницииране и участие във всякакви инициативи, свързани с подобряване на регулаторната рамка за търговия и бизнес и свободна конкуренция в Република България;
2. представителство и защита на законните интереси на членовете на Сдружението пред административни и съдебни органи и неправителствени организации;
3. сътрудничество с експерти и организации, както и с административни органи за осъществяване на целите на Сдружението;

Предмет на стопанска дейност
Чл. 5 (1) За постигане на целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си и в рамките на разрешеното от закона, Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основната дейност и отнасяща се основно до:
1. издаване и разпространение на материали в писмена и/или електронна форма;
2. организиране и провеждане на конференции, симпозиуми и семинари;
3.   комуникация с медиите;
4.   проучване на общественото мнение;
(2) Приходите, събрани от Сдружението по реда на ал. 1 могат да бъдат използвани само за постигане на целите, посочени в чл. 4, ал. 1 от настоящия Устав.

Определяне на дейността
Чл. 6 Сдружението ще извършва дейност в частна полза.

III. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Имущество на Сдружението
Чл. 7 (1) Имуществото на Сдружението се формира от:
1. имуществени вноски на членовете;
2. дарения и завещания;
3. спонсорство;
4. приходи от собствена стопанска дейност, осъществявани с цел осигуряване самофинансирането на Сдружението и постигане на неговите цели.
(2) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) Сдружението може да откаже приемането на дарения, завещания или спонсорство, ако са направени под неприемливи условия или условия, противоречащи на целите и разпоредбите, съдържащи се в настоящия Устав, Етичните правила на Сдружението и нормативните актове на Република България.
(3) Ако годишните приходи на Сдружението надхвърлят разходите му, разликата ще бъде използвана за разширяване дейността на Сдружението за постигане на записаните в Устава цели. Разликата не може да бъде използвана за формиране на печалба, която да се разпределя между членовете или от която да се изплащат дивиденти или други подобни доходи.
(4) Счетоводното отчитане на приходите и разходите на Сдружението се води в съответствие с българското законодателство.

Имуществени вноски
Чл. 8. (1) Всеки от членовете на Сдружението прави задължителни и доброволни имуществени вноски.
(2) Задължителните имуществени вноски са:
1.  (Отм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.);
2.  членски внос;
3.  извънредни целеви вноски.
(3) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) Всеки от членовете на Сдружението е длъжен да плаща членски внос в размер и при условия, определени от Общото събрание по предложение на Управителния съвет. Членският внос се плаща по банков път или на каса. Новоприети членове заплащат членски внос за годината на приемане пропорционално на оставащите дни до края на съответната година.
(4) По решение на Общото събрание на Сдружението, членовете са длъжни да правят извънредни целеви вноски в пари или друго имущество за постигане на цели, определени с Устава или в решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, вида, размера и начина на събиране на посочените целеви вноски.
(5) Членовете на Сдружението могат да правят доброволните имуществени вноски по тяхно желание, които се приемат от Управителния съвет с решение,  взето с обикновено мнозинство.

IV. ЧЛЕНСТВО

Членство
Чл. 9 (1)  (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) Членството в Сдружението е доброволно. Членове на Сдружението могат да бъдат български и/или чуждестранни търговци, които имат обща търговска площ  под формата на магазин/и в Република България над 3,000 (три хиляди) кв. м. и отговарят на едно от следните условия:
(i)  годишен оборот в Република България по голям от 10,000,000 (десет милиона) лева, след данъчно облагане; или
(ii)  постоянни служители в Република България над 300 (триста) души.
(2) (Нов с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) С решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове, за членове на Сдружението могат да бъдат приети по изключение български и/или чуждестранни търговци, които не отговарят на условията за членство по чл. 9, ал. 1.

Членски права и задължения
Чл. 10 (1) Всеки член на Сдружението има право:
1. да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да участва в управлението на Сдружението, като избира и бъде избиран в органите за управление;
3. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
4. да осъществява контрол върху дейността на Сдружението и органите му за управление;
5. да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в този Устав.
(2) Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
2. (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) да спазва Устава, Етичните правила на Сдружението, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на Сдружението и нормативните актове на Република България;
3. да съдейства за постигане целите на Сдружението;
4. да внася редовно предвидените в Устава или по решение на Общото събрание имуществени вноски.
5.  да не използва членството си по какъвто и да е начин за постигане на цели, противоречащи на Устава и нормативните актове;
6.  да пази доброто име и авторитет на Сдружението.
(3) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на:
1.  смърт на физическо лице – едноличен търговец – член на Сдружението; или
2.  прекратяване на едноличен търговец – член на Сдружението; или
3.  прекратяване на юридическото лице – член на Сдружението.
(4) Упражняване на членски права и изпълнение на членски задължения може да се извършва от друго лице с изрично писмено пълномощно.

Възникване на членство
Чл. 11 (1) Членството в Сдружението възниква:
1. чрез участие в учредяването; или
2. (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) по решение на Управителния съвет или на Общото събрание.
(2) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) За възникване на членство по решение на Управителния съвет е необходимо кандидатите да отправят писмена молба до Управителния съвет на Сдружението, в която да декларират, че отговарят на изискванията по чл. 9, ал. 1 от Устава и че приемат условията на Устава и Етичните правила на Сдружението и че ще съдействат за постигане на целите му. Управителният съвет разглежда молбата в 2-месечен срок.  Управителният съвет приема член на Сдружението с решение, взето с единодушие.
(3) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) За възникване на членство по решение на Общото събрание съгласно чл. 9, ал. 2 от Устава е необходимо кандидатите да отправят писмена молба до Управителния съвет на Сдружението, в която да декларират, че приемат условията на Устава и Етичните правила на Сдружението и че ще съдействат за постигане на целите му. Управителният съвет включва предложението за приемане на нов член в дневния ред на следващото по ред Общото събрание, което следва да се проведе не по-късно от 3 (три) месеца от получаването на молбата за членство. Общото събрание взема решение за приемане на член по чл. 9, ал. 2 от Устава.
(4) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) Управителният съвет и Общото събрание са напълно свободни в преценката си дали да приемат даден кандидат за член на Сдружението.

Прекратяване на членство
Чл. 12 (1) Членството в Сдружението се прекратява:
1. с едномесечно писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет на Сдружението от съответния член;
2. при смърт или прекратяване на едноличен търговец – член на Сдружението;
3. при прекратяване на юридическото лице на съответния член;
4. при изключване на член;
5. при прекратяване с ликвидация или при несъстоятелност на Сдружението;
6. при отпадане на членство.
(2) Членството по ал. 1, т. 1 по-горе се прекратява с изтичане срока на предизвестието.
(3) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) Изключване на член от Сдружението става при системно и/или съществено неизпълнение на настоящия Устав,  Етичните правила на Сдружението, решенията на органите на Сдружението или ако членът има поведение, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо. Изключването се извършва с решение на Общото събрание на Сдружението, прието с мнозинство две трети от присъстващите членове.
(4) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) Решение за изключване на член може да бъде взето само при условие, че:
1.  на члена на Сдружението е връчено писмено уведомление от Управителния съвет, в което се посочва в какво се състои нарушението, което е извършил и ако нарушението може да бъде отстранено – в какъв срок трябва да го отстрани и
2. членът на Сдружението не е отстранил нарушението в определения му с уведомлението по т. 1 срок (ако такъв срок му е бил даден с уведомлението) и Управителният съвет е направил до Общото събрание предложение за изключване на този член на Сдружението.

(5) Срокът за отстраняване на нарушението, който се дава на члена на Сдружението, не може да бъде по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни.
(6) (Нова с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) По преценка на Управителния съвет въз основа на представените документи и/или предприетите действия от члена вместо да направи предложение за изключване, Управителният съвет може временно да суспендира правата на члена в Сдружението за определен срок, но не по-дълъг от 1 година. При суспендиране на членство членът не може да упражнява правата си в Сдружението за определения срок. След изтичане на срока на суспендиране, Управителният съвет прави предложение до Общото събрание за изключване на члена или взема решение за възстановяване на правата на члена занапред. По време на срока на суспендирането на членство Управителният съвет може да възстанови правата на члена занапред въз основа на документи и/или предприетите действия от члена за отстраняване на нарушението,
(7) (Предходна ал.6, Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г) Отпадане на членство е налице при отпадане на основанията за членство, посочени в чл. 9 (1) от Устава (освен в случаите на член, приет по реда на чл. 9, ал. 2), или при невнасяне на 1 имуществена вноскa (членски внос или извънредни целеви вноски, според случая) от член на Сдружението в срок от 3 месеца от получаване на съответната фактура от Сдружението, или при системно неучастие в дейността на Сдружението продължило 1 (една) година. В случай на невнасяне на имуществена вноска Управителният съвет отправя предупреждение за предстоящо отпадане на членство в 1-месечен срок преди изтичане на 3-месечния срок за плащане.  Наличие на основание за отпадане на член се констатира от Управителния съвет на Сдружението по документи. Управителният съвет документира констатацията си в решение, което се връчва на съответния член на Сдружението. Членството се прекратява автоматично от датата на връчване на решението на Управителния съвет по предходното изречение.
(8) (Предходна ал.7) При прекратяване на членството встъпителни имуществени вноски, извънредни целеви имуществени вноски, доброволни имуществени вноски, както и членски внос не се възстановяват.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление
Чл. 13. (1) Органите на управление на Сдружението са:
1. Общо събрание; и
2. Управителен съвет;
(2) (Нов с Реш. на ОС от 15.03.2013г.) Управителния съвет може да назначи Изпълнителен директор на Сдружението.
(3) (Изм. с Реш. на ОС от 15.03.2013г.) Управителния съвет може да назначи Секретар на Сдружението.

Общо събрание
Чл. 14 (1) Общото събрание е върховен орган на управление на Сдружението.
(2) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

Правомощия на Общото събрание
Чл. 15 (1) Общото събрание има следните правомощия:
1. изменя и допълва Устава;
2. взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
3.  приема и изключва членове на Сдружението;
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
5. приема бюджета на Сдружението;
6. (Доп. с Реш. на ОС от 15.03.2013г.) приема отчета за дейността на Управителния съвет и отчета за дейността на Изпълнителния директор, когато е назначен такъв;
7. (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) отменя решенията на Управителния съвет, които противоречат на закона, Устава, Етичните правила на Сдружението или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
8.  взема решения относно имуществените вноски, събирани от членовете на Сдружението;
9. (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) разрешава разпореждане с имущество на Сдружението, чиято стойност е по-голяма от 60,000 (шестдесет хиляди) лева;
10. (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) приема основните вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението, включително Правила за съответствие с правния режим за защита на конкуренцията и Етични правила на Сдружението.
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за и следва да се спазват от Управителния съвет и членовете на Сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Свикване на Общото събрание
Чл. 16 (1) Общото събрание на Сдружението се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет по негова инициатива или по писмено искане на една трета от членовете на Сдружението.
(2) (Изм. с Реш. на ОС от 12.03.2019 г.) В случай, че при направено писмено искане от една трета от членовете на Сдружението Управителният съвет в 14 (четиринадесет) дневен срок не обяви писмена покана за свикване на Общото събрание в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, то се свиква от окръжния съд по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или на упълномощено от тях лице.
(3) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г. и от 12.03.2019 г.) Свикването се извършва с писмена покана, обявена  в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, най-малко 14 (четиринадесет) дни преди насрочената дата за заседанието на Общото събрание.
(4) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Кворум
Чл. 17 (1) Заседанието на Общото събрание е законно ако присъстват повече от 1/2 (една втора) от членовете му.
(2) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) При липса на кворум, събранието се отлага с 1 (един) час, като се запазва същото място и същият дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване
Чл. 18 (1) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: (i) него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително; или (ii) юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения. В случаите по чл. 15 (1) т. 3 във връзка с чл. 12, членът, за когото е открита процедура за изключване от Сдружението, няма право на глас.
(2) Всеки член на Общото събрание може да упражни правото си на глас лично или чрез представител въз основа на изрично писмено пълномощно. Един член може да представлява не повече от двама членове на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения
Чл. 19 Общото събрание взема решения с мнозинство от присъстващите членове. Решенията по чл. 15, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3. по отношение изключване на членове на Сдружението, т. 8 и т. 10 се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от присъстващите членове. Решенията на Общото събрание по чл. 9, ал. 2 от Устава се приемат с мнозинство 2/3 (две трети) от всички членове.

Управителен съвет
Чл. 20 (1) Управителният съвет е управителен орган на Сдружението.
(2) В състава на Управителния съвет на Сдружението се включват членове на Сдружението и/или дееспособни физически лица, които се посочват от юридически лица – членове на Сдружението.
(3) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) Управителният съвет се състои от 5 до 7 члена, избирани за срок от 2 години. Членовете на Управителния съвет, могат да бъдат преизбирани без ограничение. Общото събрание определя един от членовете на Управителния съвет за Председател на Управителния съвет.
(4) Всеки един от членовете на Сдружението има право да прави предложения на Общото събрание за членове и/или за Председател на Управителния съвет.
(5) Членовете на Управителния съвет, включително Председателя на Управителния съвет,  могат да бъдат освободени от длъжност във всеки един момент по решение на Общото събрание.

Правомощия на Управителния съвет
Чл. 21 (1) Управителният съвет има следните правомощия:
1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. организира и ръководи дейността на Сдружението;
3.  (Нова с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) приема членове на Сдружението, взема решения за суспендиране на членство и прави предложения до Общото събрание за изключване на членове;
4. (Предходна т.3) приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
5. (Предходна т.4) решава въпросите, свързани с развитието на Сдружението;
6. (Предходна т.5) взема решение за откриване и закриване на клонове на Сдружението;
7. (Предходна т.6) взема решение за участие в други юридически лица с нестопанска цел и други организации в страната и чужбина;
8. (Предходна т.7, Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) разпорежда се с имущество на Сдружението при спазване на настоящия Устав и българското законодателство на стойност до 60,000 (шестдесет хиляди) лева включително; разпореждането с имущество на Сдружението, чиято стойност е по-голяма от 60,000 (шестдесет хиляди) лева се извършва по решение на Общото събрание.
9. (Предходна т.8) подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на Сдружението;
10. (Предходна т.9) подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
11. (Предходна т.10) определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
12. (Нов. с Реш. на ОС от 15.03.2013г., Предходна т.11)) назначава и освобождава Изпълнителния директор на Сдружението и Секретар на Сдружението;
13. (Предходна т.12) извършва ликвидацията на Сдружението или определя друго лице за ликвидатор;
14. (Предходна т.13) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в изключителната компетентност на Общото събрание.
(2) Решенията на Управителния съвет на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението от Управителния съвет.

Свикване
Чл. 22 (1) Управителният съвет се свиква на заседание поне веднъж на три месеца.
(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя на Управителния Съвет, по негова инициатива или по писмено искане на поне една трета от членовете му. Ако при направено искане по предходното изречение Председателят на Управителния съвет не отправи покана за свикване на заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок от получаване на искането, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
(3) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) Свикването се извършва с писмена покана или по електронна поща до членовете на Управителния съвет в едноседмичен срок преди датата на насроченото за провеждане заседание. При неотложни случаи от свикване на заседание на Управителния съвет, едноседмичния срок, посочен в предходното изречение, не се спазва.
(4) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от неговия Председателя. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

Кворум
Чл. 23 (1) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(2) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) Присъстващо е и лицето – член на Управителния съвет, с което има двустранна телефонна, конферентна или друга връзка, или комуникация по електронна поща, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решенията. В този случай гласуването се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Мнозинство
Чл. 24 (1) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) Управителният съвет приема решения с мнозинство от присъстващите членове. Решенията по чл. 21, т. 9 и 10 се приемат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет, а по чл.21, т. 3 и т.8 – с единодушие. Председателят има равен глас с останалите членове на Управителния съвет. В случаите по чл. 21 (1) т. 3 във връзка с чл. 12, членът, за когото е открита процедура за изключване от Сдружението и/или суспендиране на членство, няма право на глас.
(2) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г.) Решенията могат да се вземат на присъствени заседания, в телефонни конферентни разговори и чрез обмен на документи по електронна поща, факс или по друг подобен начин.
(3) Управителният съвет може да вземе неприсъствено решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Представителство
Чл. 25 (1) Сдружението се представлява в отношенията си с трети лица от Председателя на Управителния съвет.
(2) Председателят има представителна власт по отношение на трети добросъвестни лица от датата на вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към окръжния съд по седалището на Сдружението. До вписване на новия Председател, Сдружението се представлява от вписания до този момент Председател независимо дали е изтекъл неговия мандат съгласно чл.20, ал.3. от този Устав

Правомощия на Председателя на Управителния съвет
Чл. 26 (1) Председателят на Управителния съвет има следните правомощия:
1. извършва оперативното управление на дейността на Сдружението;
2. привежда в изпълнение решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
3. изпълнява бюджета на Сдружението и отчита изпълнението му пред Управителния съвет при изтичане на неговия мандат съгласно чл.20, ал.3 по-горе;
4. организира воденето на счетоводството на Сдружението.
5. подписва всякакви документи от името на Сдружението.
(2) В случай, че не е назначен Секретар на Сдружението, неговите функции ще бъдат изпълнявани от Председателя на Управителния съвет.

Изпълнителен директор
Чл. 27 (Нов с Реш. на ОС от 15.03.2013г.) (1) Изпълнителният директор на Сдружението е длъжност, която се заема по назначение от Управителния съвет. Изпълнителният директор подпомага Управителния Съвет в управлението на дейността на Сдружението и работи за постигане целите на Сдружението.
(2) Изпълнителният директор:
1. координира и управлява ежедневната работа на Сдружението;
2. изпълнява основните насоки и програмата за дейността на Сдружението, разработени от Управителния съвет;
3. прави препоръки, дава съвети, указва за проблеми и спомага за тяхното разрешаване;
4. участва в работата на Управителния съвет и на Общото събрание;
5. участва в срещи и прояви с участие на трети лица, поддържа контакти и осъществява комуникация с трети лица във връзка с осъществяване на дейността на Сдружението;
6. информира текущо Управителния съвет за дейността си;
7. подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността си;
8. изпълнява други задачи, възложени му от Управителния съвет във връзка с дейността на Сдружението.
(3) Изпълнителният директор може да бъде освободен от длъжност във всеки един момент по решение на Управителния съвет.
(4) Възнаграждението на Изпълнителния директор се одобрява от Общото събрание.

Секретар
Чл. 28 (1) (Изм. с Реш. на ОС от 15.03.2013г.) Секретар на Сдружението е доброволна длъжност, която се заема по назначение от Управителния съвет.
(2) Секретарят:
1. отговаря за организационното състояние на Сдружението, координира работата на служителите на Сдружението, ако има назначени такива;
2. организира заседанията и изпълнението на решенията на Управителния съвет;
3. подготвя материалите за заседанията на Управителния съвет, месечните и годишни планове на Сдружението, утвърдени от Управителния съвет;
4. организира разработването на проекти по програми, свързани с дейността на Сдружението;
5. провежда и координира срещи и прояви, възложени му от Управителния съвет с оглед сътрудничеството на Сдружението с други организации и институции;
6. информира Управителния съвет за текущата дейност на Сдружението, изготвя месечни отчети за дейността си;
7. изпълнява други задачи, възложени му от Управителния съвет във връзка с дейността на Сдружението.
(3) Секретарят отговаря за пълното отразяване на работата на Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението.
(4) (Нов с Реш. на ОС от 15.03.2013г.) Възнаграждението на Секретаря се одобрява от Общото събрание.

VI. КЛОНОВЕ

Клонове
Чл. 29 (1) Сдружението може да открива клонове в страната и чужбина.
(2) Откриването на клонове на Сдружението и назначаването на управители на клонове става по решение на Управителния съвет.
(3) Управителят на клона представлява Сдружението за дейността на клона.

VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Преобразуване
Чл. 30. (1) Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.
(2) След отделяне или разделяне юридическите лица с нестопанска цел отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването им.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Прекратяване
Чл. 31 (1) Сдружението се прекратява:
1. с решение на Общото събрание;
2. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато:
(а) не е учредено по законния ред;
(б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
(в) е обявено в несъстоятелност.
(2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 по-горе се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
(4) В случаите по ал.1, т.1 по-горе, прекратяването на Сдружението се вписва в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към окръжния съд по седалището на Сдружението по искане на представляващия Сдружението, а в случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно от съда.

IX. ЛИКВИДАЦИЯ

Ликвидация
Чл. 32 (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 29, ал. 1, т. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.
(4) По отношение на реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат правилата, предвидени в Търговския закон.

Имущество след ликвидацията
Чл. 33 Останалото след удовлетворяване на кредиторите на Сдружението имущество при ликвидация се разпределя между членовете съразмерно на общия размер за целия период на членство на направените от тях доброволни и задължителни вноски, ако има такива. Ако не е възможно да се направи равномерно разпределение на имуществото съобразно предходното изречение, имуществото се осребрява и се разпределя поравно между членовете.

X. НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Несъстоятелност
Чл. 34 Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността на Сдружението, се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

XI. РАЗНИ

Разни
Чл. 35 (1) За всички неуредени въпроси в настоящия Устав се прилага действащото българско законодателство.
(2) Настоящият Устав се подписа в два (2) еднообразни оригинални екземпляра на английски и на български език.
(3) В случай на противоречие между английския и българския текст, българският текст има предимство.

Настоящата редакция на Устава е приета на Общото събрание на Сдружението, проведено на 12.03.2019г.