За нас

Сдружението за модерна търговия е юридическо лице с нестопанска цел, обединяващо водещите търговци на дребно в България.

Сдружението има следните цели:
1. да допринася за подобряване на средата за търговия и бизнес в Република България;

2. да допринася за растежа, модернизацията и развитието на търговския отрасъл от икономиката на Република България;

3. да защитава интересите на своите членове пред административни и съдебни органи, както и структури за доброволно решаване на спорове;

4. да представлява интересите на своите членове пред неправителствени организации от национално, регионално и международно ниво;

5. да стимулира сътрудничеството на своите членове с местни и чуждестранни организации;

6. да насърчава и съдейства за развитието на условия на свободна, добросъвестна и прозрачна конкуренция на пазара;

7. да подпомага и насърчава развитието на българските производители в духа на партньорски взаимоотношения.

Сдружението е член на EuroCommerceБългарската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата.

Сдружение за модерна търговия