Принципи

Членовете на сдружението подкрепят възгледите, утвърдени на 29 ноември 2011г. и залегнали в средносрочния доклад на Форума на високо равнище за по-добре функционираща верига на предлагането на храни, проведен в Брюксел.

Членовете на сдружението предлагат като модел за сътрудничество в отношенията си с производители и доставчици изброените по-долу принципи. Те представляват рамка в бизнес отношенията, която уважава договорната свобода и гарантира конкурентоспособността, развитието на бизнеса и са в услуга на потребителите и обществото като цяло.

Основни принципи:

1. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
В своите търговски взаимоотношения договарящите страни винаги ще взимат под внимание интересите на потребителите и цялостната устойчивост на веригата на предлагане. Договарящите страни ще гарантират максимална ефективност и оптимизация на ресурсите при дистрибуцията на стоки по веригата на предлагане.

2. ВЪРХОВЕНСТВО НА СВОБОДАТА НА ДОГОВАРЯНЕ:
Договарящите страни са независими икономически лица, които уважават правата на другите субекти в установяването на тяхна собствена стратегия и политика на управление, включително свободата да определят самостоятелно дали да встъпят в договорно отношение или не.

3. УСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВЕДЛИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
Договарящите страни ще се отнасят отговорно една към друга, добросъвестно и с професионално уважение.

Специфични принципи:

4. ПИСМЕНИ ДОГОВОРИ:
Договорите трябва да бъдат в писмен вид, освен ако това не е практически невъзможно, а където е взаимоприемливо и удачно, под формата на устни уговорки. Те трябва да бъдат ясни и прозрачни, да покриват възможно най-много относими и предсказуеми елементи, включително права и процедури по прекратяване на договора.

5. ПРЕДСКАЗУЕМОСТ:
Едностранна промяна в договорните условия не може да бъде извършвана, освен ако възможността за това, обстоятелствата и условията за такава промяна не бъдат предварително договорени. Договорите трябва да посочват процеса на обсъждане от всяка страна с другата на всички промени, необходими за изпълнение на договора или наложени по непредвидими обстоятелства, според посоченото в текста на договора.

6. СПАЗВАНЕ:
Договорите трябва да бъдат спазвани.

7. ИНФОРМАЦИЯ:
Обменът на информация трябва да се извършва при строго спазване на Закона за защита на конкуренцията и други приложими нормативни актове, като страните ще положат разумни грижи да гарантират, че предоставената информация е коректна и не е подвеждаща.

8. ПОВЕРИТЕЛНОСТ:
Поверителността на информацията трябва да бъде спазвана, освен ако същата тази информация вече е станала публично достъпна или е била получена по законен път и доброволно от ответната страна. Поверителната информация трябва да бъде използвана от реципиента единствено за целите, за които е била предоставена.

9. ОТГОВОРНОСТ ПРИ РИСК:
Всички договарящи страни по веригата на доставки трябва да носят сами своя предприемачески риск.

10. ОПРАВДАНО ИСКАНЕ:
Договарящите страни нямат право да отправят заплахи с цел получаване на неоправдани преимущества или с цел прехвърляне на неоправдани разходи.