Етични правила

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА НА СДРУЖЕНИЕ ЗА МОДЕРНА ТЪРГОВИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

Основавайки се на целите на Сдружението за модерна търговия (Сдружението) за:
• да допринася за подобряване на средата за търговия и бизнес в Република България;
• да допринася за растежа, модернизацията и развитието на търговския отрасъл от икономиката на Република България;
• да защитава интересите на своите членове пред административни и съдебни органи и структури за доброволно решаване на спорове;
• да представлява интересите на своите членове пред неправителствени организации от национално, регионално и международно ниво;
• да стимулира сътрудничеството на своите членове с местни и чуждестранни организации;
• да насърчава и съдейства за развитието на условия на свободна, добросъвестна и прозрачна конкуренция на пазара;
• да подпомага и насърчава развитието на българските производители в духа на партньорски взаимоотношения,
членовете на Сдружението се ангажират при осъществяването на дейността си да спазват настоящите етични правила.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Спазване на законовите разпоредби
Членовете на Сдружението осъществяват дейността си при спазване на действащото българско законодателство, както и на друго законодателство, доколкото е приложимо към тях, и не предприемат действия, несъвместими със или забранени от закона.

2. Забрана на корупция
Членовете на Сдружението спазват най-високи стандарти за етика и почтеност при извършване на дейността си.

Членовете на Сдружението не предлагат, обещават или предприемат действия за предоставяне на парична сума или друга облага на длъжностно лице с цел осигуряване на действие или бездействие на това или друго длъжностно лице или предоставяне на неправомерно предимство.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЬОРИ

3. Прозрачни условия
Членовете на Сдружението избират своите търговски партньори, вкл. доставчици, при прозрачни условия и при прилагане на обективни критерии, като имат еднакво отношение спрямо всички участващи при избора, включително спрямо международни и национални търговски партньори.

4. Добросъвестно изпълнение на задълженията
Членовете на Сдружението се стремят да създават и развиват коректни отношения с търговските си партньори, вкл. доставчици, като добросъвестно изпълняват всички свои задължения, поети към тях, включително паричните си задължения.

5. Добри търговски практики
Отношенията на членовете на Сдружението с търговски партньори, вкл. доставчици, се основават на принципите за добри търговски практики, приети от Инициативата за Верига на доставки в ЕС (Supply Chain Initiative).

ОТНОШЕНИЯ С КОНКУРЕНТИ

6. Съхраняване на доброто име и репутацията
Членовете на Сдружението не предприемат действия, с които могат да бъдат накърнени неоснователно доброто име и/или репутацията и/или доверието в конкуренти, включително техни търговски марки и/или продукти.

7. Конкуренция
Членовете на Сдружението осъществяват дейността си на основата на честна и лоялна конкуренция помежду си в полза на потребителите.

ОТНОШЕНИЯ СЪС СЛУЖИТЕЛИ

8. Спазване на трудовото законодателство
Членовете на Сдружението спазват изцяло българското трудово законодателство, като надлежно сключват и изпълняват трудови договори със своите служители. Служителите се осигуряват надлежно върху реалните им трудови възнаграждения.

9. Безопасни и здравословни условия на труд
Членовете на Сдружението осигуряват на своите служители работна среда, която отговаря на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.

10. Забрана на дискриминацията
При назначаване, повишаване и поощряване на служители членовете на Сдружението не допускат каквато и да е форма на дискриминация.

ОТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИ

11. Качество и безопасност на продуктите
Членовете на Сдружението осигуряват качество и безопасност на продуктите и услугите, които предлагат, което отговаря на всички български и европейски изисквания за качество и безопасност, приложими към конкретния продукт или услуга.

12. Предоставяне на информация
Членовете на Сдружението предоставят на потребителите точна, ясна и изчерпателна информация за предлаганите продукти или услуги.

13. Търговска комуникация
Членовете на Сдружението използват търговска комуникация и реклама, които са изготвени с чувство за отговорност към потребителя и обществото и които са съобразени със закона, благоприличието и почтеността.

Настоящите Етични правила на Сдружението са приети от Общото събрание на Сдружението на 16.09.2015 г.