Съвкупният ефект от дейността на компаниите от модерната търговия расте с 21% и надхвърля 11,8 млрд. лева

Увеличават се инвестициите, броят на наетите в сектора и покритието на веригите в страната

(Петър Ганев, Лъчезар Богданов – ИПИ)

Съвкупният ефект, измерен през създаденото пряко и допълнително вътрешно търсене в българската икономика от дейността на компаниите от модерната търговия през 2022 г., надхвърля 11,8 млрд. лева и отчита ръст от 21%, сочат данните от проучване на Института за пазарна икономика за ролята и социално-икономическия принос на сектора в страната. Преките ефекти от дейността на модерната търговия са оценени на 7,1 млрд. лв., в т.ч. над 5,7 млрд. лева разходи за доставени от български компании стоки и изпълнени услуги, 490 млн. лв. реализирани инвестиции в българската икономика и над 870 млн. лева платени нетни заплати на наетите лица. Към преките ефекти се прибавят и 4,2 млрд. лева допълнителни ефекти по веригата на стойността, създадени благодарение на дейността на доставчиците на стоки и партньорите на веригите, както и над 500 млн. лева индуцирани ефекти от потреблението на дохода на домакинствата на наетите в модерната търговия в отраслите, доставящи потребителски стоки и услуги.

През 2022 г. продажбите на дребно в България отчитат ръст от 19,1% и достигат 65,1 млрд. лв. по цени на крайна реализация (с включени акцизи и ДДС). След пандемията се наблюдава устойчив ръст в продажбите на дребно, като при хранителните стоки ръстът е в рамките на 12-13% на година, а при нехранителните стоки – между 17% и 19% на година. Ключов фактор за високия ръст в монетарно изражение е отчетената инфлация, която достигна най-високата си точка в края на 2022 г.

Продажбите на дребно на големите предприятия (с над 250 наети) по цени на крайна реализация достигат над 17,4 млрд. лв. през 2022 г., като отчитат ръст от 27% спрямо 2021 г. Това представлява 26,7% от всички продажби на дребно в страната, като техният дял нараства с 1,7 процентни пункта спрямо 2021 г. Нарастването на дела на големите предприятия е следствие от повишените инвестиции и разрастването на модерната търговия след пандемията.

През 2022 г. в търговията на дребно в България оперират 94 хил. компании или 20,9% от всички нефинансови предприятия в страната. Секторът е на първо място по брой на компаниите, като в него влизат някои от най-големите предприятия в България, както и огромен брой микропредприятия, разположени в почти всяко населено място в страната. Общо броят на наетите лица в търговията на дребно е над 202 хил. души, което е 11,7% от наетите лица в частния сектор и 8,9% от всички наети лица в страната.

Наетите лица в компаниите от модерната търговия се увеличават от 47,7 хил. души през 2020 г. до 51,4 хил. души през 2021 и 53,3 хил. души през 2022 г. Делът на наетите в сектора спрямо всички наети в търговията на дребно се увеличава от 24,3% през 2020 г. до 26,3% през 2022 г., което е обвързано с инвестициите и разширяването на покритието на веригите в страната.

Обектите само на членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ) осигуряват заетост на близо 20 хиляди души в България, като в някои области това са над 1% от всички наети лица в частния и публичния сектор.

Възнагражденията в големите предприятия в търговията на дребно нарастват с близо 13% и достигат 1 822 лв. през 2022 г., което е с 56% над средната заплата в сектора и по-висока от средната заплата за всички предприятия в страната.

Само за периода 2020-2022 г. големите предприятия в търговията на дребно са направили инвестиции в размер на над 1,3 млрд. лв. Ръстът на инвестициите на големите предприятия след пандемията е значителен – 45% ръст през 2021 г. и 29% ръст през 2022 г., като тази динамика отразява инвестициите както в логистика и въвеждане на нови системи, така и в разширяване и отваряне на нови обекти.

Разпространението на обектите на членовете на СМТ покрива голяма част от територията на страната. Към края на месец януари 2024 г. магазините на 10-те вериги са общо 708 броя и са разположени в общо 103 града (включително във всички областни центрове);

Данните показват, че проникването в страната е 11 обекта на 100 хиляди души от населението. На областно ниво най-високо е проникването в столицата (19 обекта на 100 хиляди души от населението) и област Габрово (15 обекта на 100 хиляди души).

(Петър Ганев, Лъчезар Богданов, Николай Вълканов, Доника Ризова)

За СМТ

 От основаването си през 2010 г. СМТ обединява едни от най-големите търговски вериги с над 1000 търговски обекта и близо 20 000 служители в цялата страна. Членовете му са водещи компании в сферата на търговията с бързооборотни стоки, бяла и черна техника, продукти за грижа за здравето, дрогерийни продукти и строителни материали и оборудване. От създаването си сдружението защитава техните интереси при стриктно спазване на утвърдени добри практики, на конкурентното право и на принципа на плурализъм при определяне на приоритети за дейността и при вземането на решения.

По данни на ИПИ съвкупният ефект, измерен през създаденото пряко и допълнително вътрешно търсене от дейността на компаниите от модерната търговия през 2022 г. надхвърля 11 840 млн. лева:

  • Близо 6,2 млрд. лева разходи за доставени от български компании стоки, изпълнени услуги и реализирани инвестиции и над 870 млн. лева платени нетни заплати на наетите;
  • Около 4,2 млрд. лева допълнителни (вторични) ефекти по веригата на стойността, създадени благодарение на дейността на доставчиците на стоки и партньорите на веригите;
  • Над 500 млн. лева индуцирани (третични) ефекти от потреблението на дохода на домакинствата на наетите в модерната търговия в отраслите, доставящи потребителски стоки и услуги.