Меморандум за приемане и изпълнение на общи мерки в подкрепа на българските производители

МЕМОРАНДУМ

ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНИ ПРОДУКТИ ЧРЕЗ МАГАЗИНИТЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ДРЕБНО НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ОПЕРИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Днес, 31.12. 2020 г., в град София, между:

„БИЛЛА България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град София, бул. България № 55, ЕИК в АВ 130007884, представлявано от Мартин Норберт Мисбрандт /Ваня Динева-Странджева/Албена Георгиева – управители, наричано по-долу БИЛЛА

„ЛИДЛ България ЕООД енд Ко“ КД, със седалище и адрес на управление село Равно поле, община Елин Пелин, област София, ул. Трети март № 1, ЕИК в АВ 131071587, представлявано от „ЛИДЛ България“ ЕООД, ЕИК 130993772 чрез Милена Драгийска-Денчева и Любомир Хърсев – управители, наричано по-долу ЛИДЛ

„КАУФЛАНД България ЕООД енд Ко“ КД, със седалище и адрес на управление град София, жк Банишора, ул. Скопие 1А, ЕИК в АВ 131129282, представлявано от „КАУФЛАНД България“ ЕООД, ЕИК 131058063 чрез управителя си Иван Чернев и прокуриста Иван Георгиев, наричано по-долу КАУФЛАНД

„ВАН Холдинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град София, кв. Симеоново, ул. Момина сълза 14А, ЕИК в АВ 831050781, представлявано от Валери Николов наричано по-долу ВАН ХОЛДИНГ

„ПРОМАРКЕТ“ ООД, със седалище и адрес на управление град София, кв. Бенковски, р-н Сердика; бул. „Лазар Михайлов“ № 126, ЕИК в АВ 131302777, представлявано от Теодора Самоковска, наричано по-долу ПРОМАРКЕТ

Наричани заедно страните, като взеха предвид следното:

A. Страните по настоящия меморандум са бизнес оператори, които притежават и/или управляват на българския пазар магазини за продажба на дребно на храни и хранителни стоки.

B. Страните по този меморандум са независими правни и икономически субекти, чиято дейност се основава на специфичен за всяка от тях бизнес модел, собствена стратегия и политика на управление и притежават свободата да решават дали да участват или не в каквато и да е инициатива, включително в присъединяване към и подписване на общи позиции;

C. Отчитайки вкусовите потребности на българските потребители, техните продуктови и качествени предпочитания и изисквания, от една страна и от друга страна качеството и традициите в производството на определени групи храни и хранителни продукти от български производители, всяка от страните по настоящия меморандум винаги се е стремяла и е полагала и полага усилия според бизнес модела и възможностите си да подпомага българското производство. В магазините на търговците по този меморандум се предлага определен асортимент от български храни и хранителни продукти (стоки) с целогодишен и сезонен характер и по този начин се стимулира развитието му, като в същото време се осигурява задоволяване на потребителските очаквания на българския пазар на храни;

D. В условията на световна пандемия, свързана с разпространението на коронавирус (Covid-19), и с цел запазване на човешкото здраве и живот в държавите от целия свят, включително и в България, бяха въведени разнообразни и множество ограничителни и противоепидемични мерки, които поставиха на изпитание икономиките, включително българската, част от която е производството на храни и хранителни продукти с национален и регионален характер ;

E. След началото на пандемичната обстановка в страната през месец март 2020г. бизнесът на немалка част от българските производители, в частност малките и средни регионални производители, бе сериозно засегнат поради изпитваните финансови затруднения във връзка с отглеждане и/или изработване на продукция и трудностите при реализацията ѝ, поради което те бяха изправени пред обоснован и реален риск от генериране на непосилни за тях загуби и последващ фалит;

F. Въз основа на натрупания опит за насърчаване на местното производство, в синхрон с българското и европейското законодателство, отчитайки важната роля на българските производители и в частност на малките и средни регионални производители по веригата на доставки, както и интересите и потребностите на българските потребители, особено в условията на тежка криза, страните по този меморандум са водени от разбирането, че свободната търговия и доброволните мерки най-успешно могат да балансират интересите на всички участници по веригата на доставки на храни от производителя до крайния потребител.

G. Страните по този меморандум при отчитане на спецификите на установения от всяка от тях бизнес модел, спазване на изискванията на приложимото национално и европейско законодателство относно качеството и безопасността на храните с цел гарантиране на живота и здравето на потребителите, както и при отчитане и съобразяване с правилата за свободно движение на стоки се съгласяват и подписват настоящия меморандум, с който безусловно декларират своето желание и намерение да продължават да подкрепят българските производители, в частност средните и малките регионални производители, предлагащи качествена и отговаряща на потребителското търсене и предпочитания продукция чрез предприемане и изпълнение на описаните по-долу общи мерки и действия, а именно:

1. Осигуряване на място в търговската площ на магазините за продажба на дребно за разполагане и предлагане за продажба на храни и хранителни стоки с български произход и/или произведени от национално представени български производители и от средни и малки регионални производители

Всеки от търговците на дребно при отчитане на спецификите на бизнес модела си, на броя и местоположението на магазините, както и на размера на търговските площи и организирането на разположението и позиционирането на продаваните стоки ще определи достатъчно място, на което да бъдат разполагани и излагани за продажба храни и хранителни стоки с български произход и/или произведени от български производители и в частност средни и малки регионални производители.

Подбирането и определянето на местата за разполагане на описаните по-горе храни и хранителни стоки ще се извършва според техния вид (млечни продукти, месни продукти, яйца и др.) и характер (сезонност при плодове и зеленчуци и др.).

При позициониране на стоките ще се отчитат спецификите и изискванията на всеки един от търговците на дребно, страни по този меморандум, по отношение на пространственото оформление и разположение на артикулите и следваната от бизнес оператора маркетингова стратегия.

2. Осигуряване на подходящо и разпознаваемо от потребителите обозначаване на хранителните стоки с български произход и/или произведени от български производители и в частност от регионални производители

Всеки от търговците, страни по настоящия меморандум, ще осигури самостоятелно и независимо от останалите подходящо обозначаване на предлаганите в съответните магазини храни и хранителни стоки с български произход и/или произведени от български производители и в частност от регионални производители, като поставя съответни уоблери, информационни табели, регал стопери, отделя и обособява, доколкото е възможно и според бизнес модела си достатъчни пространства за разполагане на гореописаните стоки и т.н.

Обозначаването ще бъде извършвано отделно и самостоятелно от всяка от страните според бизнес модела, маркетинговата стратегия и възможностите на всяка от тях.

Обозначаването ще бъде извършено по начин, който да е ясен и недвусмислен за потребителя и да не го въвежда в заблуждение относно произхода и страната на производство на стоките.

Произходът на храни и хранителни стоки от България се определя според изискванията на приложимото европейско и национално законодателство.

3. Осигуряване на реални площи от територия (поземлени имоти, територия на паркинги и т.н.) за определен период от време през една календарна година във връзка с организиране на мероприятия от страна на регионални производители (фермерски пазари, събития и т.н.)

Всеки от търговците, страни по този меморандум, при отчитане на спецификата и възможностите на бизнес модела му, местоположението и площта на прилежащата към магазините му територия и/или други притежавани или оперирани недвижими имоти ще осигури при поискване в определени региони от страната реални площи, които да бъдат временно предоставяни за ползване от страна на регионални производители с цел организиране и провеждане на регионални/фермерски пазари или други събития, на които да рекламират и предлагат на потребителите своя продукция, отговаряща на качествените изисквания и при спазване на мерките за осигуряване на безопасност за здравето и живота на хората.

Търговците ще осигурят само необходимите за реализиране на съответното мероприятие площи (части от територия), както и възможност за маркетингова комуникация в каналите за комуникация на всеки от тях. Бизнес моделът на мероприятието, неговото организиране и провеждане, включително изграждането на необходимите съоръжения и поддържането на площите по време на и след провеждане на мероприятието, както и спазване на нормативните изисквания в случай на контрол от страна на компетентни органи, е отговорност на организатора/организаторите и/или участниците в мероприятието.

4. Осигуряване и провеждане на образователни събития (обучения) за лица, осъществяващи дейност като малки и средни регионални производители

Всеки от търговците по настоящия меморандум според възможностите си и при спазване на вътрешно корпоративните си изисквания ще положи усилия за осигуряване или съдействие във връзка с осигуряване и провеждане на обучения за малки и средни регионални производители.

Активно съдействие при организиране и провеждане на обученията се очаква и от страна на държавни органи и ведомства като Министерство на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните и др., включително и във връзка с предоставянето на списък на заинтересовани от провеждане на обучения лица.

Обученията ще обхващат детайлно запознаване на производителите с изискванията и начина на организиране, планиране на производство и обеми, съхранение и пакетаж, контрол на качеството на продукцията и логистична организация на доставките така, че бизнес процесът като цяло и в отделните му части да отговори на очакванията за реализация при конкретния търговец на храни по този меморандум. С оглед спецификата на тяхното съдържание, обученията се организират от всяка страна по този меморандум индивидуално.

Във връзка с обученията специално внимание ще бъде обръщано на изискванията за сертифициране на производителите и производствените им бази, като всеки от търговците ще положи усилия да съдейства според възможностите си за организиране и провеждане на нужните сертификации на производители, които заявяват желание, намерение и разполагат с капацитета да утвърдят и развият бизнеса си.

5. Осигуряване на маркетингова подкрепа за продукти на български производители, включително средни и малки регионални производители.

Всеки от търговците при отчитане на спецификите при организиране и провеждане на корпоративната си маркетингова стратегия наред с всички останали артикули ще интегрира в нея рекламиране и маркетингово позициониране на отделни продукти на български национални, регионални производители, които се продават в магазините на съответния търговец.

При организиране и провеждане на маркетинговото представяне на продуктите всеки търговец самостоятелно и свободно преценява какви и колко комуникационни канали да използва и по какъв начин да бъде поднесена информацията за конкретен продукт до потребителите.

6. Договаряне на по-кратък срок за плащане за средни и малки регионални производители

Търговците по настоящия меморандум декларират готовността си да договорят по-кратки срокове за плащане на продукти, доставени от средни и малки регионални производители.

7. Осъществяване на непосредствени контакти и регулярни срещи с български производители и в частност средни и малки регионални производители

Всеки търговец-страна по този меморандум изразява готовност и желание за осъществяване на директни индивидуални срещи и контакти с български, включително средни и малки регионални производители, които отговарят на принципните общи изисквания на съответния търговец, напр. наличие на сертификати за качество, във връзка с провеждане на преговори за определяне на търговски условия – цени, количества, качество и т.н. във връзка с евентуално реализиране на продукция в неговите магазини.

8. Участие в работни групи във връзка с дискутиране на проблеми в сектора на земеделието и намиране на начини за тяхното решаване

Търговците-страни по настоящия меморандум заявяват намерение и желание за участие в работни групи, включително и такива към Националния съвет по храните към Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) във връзка с дискутиране на проблеми, свързани с бизнеса на български производители, включително на малки и средни регионални производители и даване на предложения, почерпени от практическия опит и успешно функциониращи бизнес модели, за намиране на решение, а също така и за изработване на механизъм, координиран от МЗХГ, който насърчава различни форми на законосъобразно сдружаване на производителите, за да отговорят на количествените и сертификационни изисквания на търговците-страни по този меморандум в полза на българския потребител и на устойчивото развитие на българския производител.

9. Запазване на икономическата самостоятелност и независимост на страните и спазване на приложимото право

В потвърждение на вече заявеното по-горе страните по този меморандум декларират и се задължават да прилагат приетите с този меморандум мерки, но при пълно запазване на икономическата си самостоятелност и независимост при вземане на конкретни решения и цялостното поведение по изпълнение на мерките, като ще се съобразяват и ще бъдат ръководени единствено от спецификите на бизнес модела, по който функционира всяка от тях, и от изискванията и регулациите на приложимото национално и европейско право, в частност, но не само съблюдаване на нормите и принципите на конкурентното право, свободното движение на стоки и правото за защита на потребителите. Извън конкретното изпълнение на горепосочените мерки, всеки търговец, страна по този меморандум, определя изцяло автономно цялостната си политика по отношение на предлагане в своите магазини на продукти с български произход или продукти, произведени в България, вкл. евентуални допълнителни подходящи спрямо собствената преценка и законосъобразни мерки и действия за подпомагане на българските производители, включително малки и средни регионални производители.

Предложените мерки са динамични и ще се актуализират според макроикономическата среда, пазарните промени и нуждите на производителите.

Настоящият меморандум е със срок на изпълнение до 31.12.2021г., като при необходимост може да бъде продължено действието му чрез изрично писмено съгласие на всички или част от страните по него за нов определен период от време. В случай, че само част от страните изразят съгласие за продължаване на действието му след 31.12.2021г., меморандумът ще има действие само по отношение на тях.

Всяка страна има право да прекрати едностранно участието си в меморандума с тримесечно писмено предизвестие до останалите.

Меморандумът се подписа в пет еднообразни екземпляра по един за всяка страна по него и е отворен за присъединяване на бизнес оператори, които притежават и/или управляват на българския пазар магазини за продажба на дребно на храни и хранителни стоки. Присъединяване към Меморандума се осъществява с нарочна декларация (Приложение №1) от страна на съответния търговец, че приема и се задължава да спазва Меморандума.