КАЧЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - НАЙ-СИЛНИЯТ ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Обща позиция на 25 бизнес организации, сред които и СМТ

Половината от българските ученици са функционално неграмотни – не могат да разберат смисъла на прочетен текст, да правят взаимовръзки между събития, да разчетат графика, да разпознаят фалшива новина. Публикуваните на 5 декември резултати от престижния международен тест PISA на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) за пореден път показаха, че българското образование изостава и прави огромна част от хората неконкурентоспособни в днешния свят.

Като работодатели ежедневно сме свидетели на скъсаната връзка между образованието и реалния бизнес и неговите нужди. Българските училища не подготвят младите хора за живота и неговите социални и икономически предизвикателства.

Това има преки негативни ефекти върху бизнеса и икономиката на България. Сериозни проблеми с намирането на кадри имат 70% от работодателите. Бизнесът е принуден да изгражда свои академии и образователни институции, което е огромна допълнителна инвестиция.

Демографската криза и изтичането на таланти и млади хора в чужбина е най-голямото предизвикателство пред България. Липсата на хора днес е тема за абсолютно всяка индустрия у нас. Българският бизнес е поставен в много по-неизгодна позиция от своите конкуренти по света.

Затова 25 организации, представляващи бизнеса се обединяваме в подкрепа на истинска реформа в българското училищно образование и заявяваме готовността си за сътрудничество с всички политически партии, държавни и местни институции. Нека превърнем българските училища в място, което подготвя учениците за успешен личен и професионален живот в 21-ви век.

На база детайлни проучвания на опита на държави с високи резултати на международни оценявания и изследвания, както и експертни разговори за състоянието на българската образователна система настояваме за цялостна и амбициозна реформа за следните приоритети, които са развити в повече детайли по-долу в текста:

  • Повишаване на качеството на базисното обучение и продължаващата квалификация на учителите и директорите
  • Изработване учебни програми с нова философия, ориентирана към развиване на компетентности, а не наизустяване на предметно знание
  • Промяна на вътрешните и външни оценявания към измерване на развити компетентности, а не на заучени знания
  • Ефективно прилагане на стандарт за качество в образованието и система на добавената стойност на училищата
  • Гарантиране на повече автономност, ресурси и подкрепа за училищата, но и поемане на отговорност от тях за резултатите на учениците
  • Взискателен и професионален подбор на учителите и директорите на база необходимите за професията компетентности
  • Обективна и справедлива оценка на работата на учителите и директорите на база резултати, а не административни изисквания

Качествена подготовка, взискателен подбор и оценка на работата на учителите и директорите

Учителите и качественото преподаване са най-важният фактор за развитието на уменията на учениците, а от директорите зависи ефективното управление на училищните екипи и ресурси. В момента първоначалното обучение, както и продължаващата квалификация на училищния персонал до голяма степен не са съобразени с изискванията на съвременния свят. Има нужда от смела промяна на подготовката на учителите и директорите, от оценка на качеството на продължаващата квалификация и осигуряване на ефективни допълнителни обучения. Подборът на кандидати за учители и директори, както и последващата регулярна оценка на работата и постиженията им, трябва да станат по-взискателни и да стъпват на необходими за професията умения и реални резултати, а не на административни изисквания.

Освен директорите и учителите, важен човешки ресурс в образованието са психолозите, помощник-учителите, ресурсните учители, логопедите, медиаторите, експертите в регионалните управления на образованието, които подкрепят учителите, и всички други специалисти, които работят за това учениците да се чувстват добре в училище и да реализират потенциала си. Тези специалисти често са неглижирани както от гледна точка на заплащане, така и на останали условия на труд, което оставя учителите без подкрепа при работата с децата и младежите.

Съвременни учебни програми и оценявания на учениците с нова философия и насочени към развиване на умения на 21-ви век

Учебната програма, по която учат българските ученици, не развива у тях знания, умения и нагласи, необходими за живот и реализация в 21-ви век. Има нужда от цялостно преосмисляне и предефиниране на целите на образователния процес, въз основа на което следва да се изготвят изцяло нови учебни програми и учебни планове. Съвременните учебни програми отчитат всички фактори, които влияят върху ученето на учениците, взимат предвид изискванията на бъдещия свят, както и интересите и нуждите на различните деца и младежи. Новите учебни програми водят след себе си и нов начин на оценяване на знанията и уменията на учениците. Както оценяването по време на учебната година, така и националните изпити вече не трябва да измерват основно възпроизведена информация, заучени теории и готови отговори, а да стимулират мисленето и креативността на учениците.

Ефективно използване на ресурсите и управление на системата с фокус върху резултатите и добавената стойност на училищата

Макар България все още да отделя нисък процент от БВП за сектора, няма доказателства за това, че инвестираните пари имат възвръщаемост. Държавните и местните институции трябва да имат добре планирани индикатори за изпълнение на политиките си, а образователната система и обществото – да получават ясна картина за ефекта от вложените средства.

Ключово е оценката на работата както на цялата образователна система, така и на учителите и директорите, да се извършва на база обективни и прозрачни критерии, които отчитат резултати, а не изготвени документи или други административни дейности. Важен аспект е ефективното въвеждане на стандарт за качество в образованието, както и на системата на добавената стойност, така че да има прозрачна информация за напредъка на всяко училище.

Съзнаваме, че реформата в образованието е дългосрочен ангажимент, който включва непопулярни мерки. Ако те не бъдат предприети обаче, обричаме още десетки поколения български деца и младежи да не получат възможност за щастлив живот и успешна професионална реализация.

Като бизнес организации поемаме ангажимент да подкрепяме усилията на националните и местни институции в посока качествено образование за всички деца в България. В тези турболентни политически времена ние призоваваме за надпартиен консенсус за реформи свързани с подобряването на образованието в страната ни. Ние вярваме, че разговорът днес не трябва да се ограничава до посочване на проблема, но трябва да говорим за решенията, които могат да направят България една от страните с най-добро образование в света в следващите десетилетия.

 

Американо-Българска бизнес асоциация – ABBA

Американска търговска камара в България – AmCham

Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии – AIBEST

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост

Българо-румънска търговска промишлена палата

Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране – BVCA

Българска асоциация по информационни технологии – БАИТ

Българската асоциация на комуникационните агенции – БАКА

Българската асоциация за кръгов текстил – БАКТ

Българската асоциация на ПР агенциите – БАПРА

Българска асоциация за софтуерните компаниите – БАСКОМ

Българската асоциация за управление на хора – БАУХ

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването – DHI Cluster

Българската предприемаческа асоциация – BESCO

Българска работодатеслка асоциация иновативни технилогии – БРАИТ

Българска стопанска камара – БСК

Българска финтех асоциация

Български Форум на Бизнес Лидерите

Германо-българската индустриална търговска камара – AHK

ИКТ – Клъстер

Професионална асоциация по роботика, автоматизация и иновации – PARAi

Сдружение за модерна търговия

Сдружение на фамилния бизнес – FBN

Endeavor Bulgaria

IAB България