Становище на СМТ Проект на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси

ДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 КОПИЕ: ДИРЕКЦИЯ „ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА“

 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси

 

 

Уважаеми господин Василев,

 

Сдружение за модерна търговия отчита положените до момента усилия от страна на Министерство на финансите и на местните власти за намаляване на административната тежест и създаване на предвидима бизнес среда, предоставяща сигурност за компаниите, които инвестират, развиват своята дейност в България и създават нови работни места.

 

Подкрепяме изготвянето на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в ЗМДТ, и вярваме, че приемането на прецизирани текстове във връзка с Проекта на Наредба ще ускори процеса по намаляване на генерираните количества битови отпадъци от страна на бизнеса, доколкото с предложените за обществено обсъждане текстове в Глава трета, Раздел I, се постига яснота относно начините за формиране размерите на таксите за единица основа при определяне размера на такса битови отпадъци.

 

Приветстваме възприетия подход за прозрачност на процеса, което ще предостави възможност както на бизнеса – да насочи ресурси към други дейности свързани с екологични, социални и устойчиви практики, така и на местните власти – да надградят системите за управление на отпадъците и чистотата на обществените пространства, като в тази връзка правим следните

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 

  1. Глава трета, Раздел II Видове основи, да бъде предвиден нов чл.11 както следва: „Общинските съвети гарантират, че с приемане на основите по настоящия раздел, на юридическите лица е предоставена възможност да заплащат такса битови отпадъци за действително генерирано количество битов отпадък по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за местните данъци и такси

Мотиви:

Доколкото общинските съвети имат оперативна самостоятелност при определяне на различни основи и за отделните услуги, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, подобен подход ще стимулира бизнес операторите /социално отговорните компании/ да работят по посока намаляване на количествата генерирани БО, позволявайки насочване на спестените ресурси за финансиране към допълнителни дейности, водещи до повишаване на икономическия растеж в градовете при запазване на ангажимента ни за опазване на околната среда.

 

  1. Глава трета, Раздел IV, чл.12 (5) да бъде разширена както следва „Честотата на събиране и транспортиране на съдовете за съхранение на битовите отпадъци се определя със заповед на кмета на общината и се обявява публично, ведно с цена за съд и цена за извозване по вид и кратност на съда, до 31 октомври на предходната година“

Мотиви:

За формулиране на икономически ефективен модел по управление на отпадъците, щадящ околната среда, синхронизиран с принципите за кръгова икономика, ориентиран към намаляване на разходите и освобождаване на ресурс за инвестиране, предоставянето на своевременна информация към бизнеса е необходима стъпка.

Доколкото на този етап към 30.11 на ежегодна база юридическите лица подават декларации относно броя съдове, които ще използват, за коректно планиране на разходите и оценка на възможните сценарии за третиране на отпадъка, стойностите по предоставяните от общините услуги е необходимо да бъдат предварително известни.

Считаме, че настоящия проект на Наредба е добра възможност за въвеждане на необходимата последователност, което ще подобри както планирането при юридическите лица, така и при местните власти.

 

  1. Глава трета, Раздел VII Годишен размер на таксата за битови отпадъци за задължено лице, чл.15 (5) да бъде разширена както следва: „ Общината уведомява, в срок до 31 декември на предходната година, задължените лица по чл. 64 от Закона за местните данъци и такси за дължимите от тях такси за съответния период общо и по видове услуги по чл. 5, ал. 2, за сроковете за плащането им, като при използване на основата „брой ползватели на услугата в имота“ може да се включи и информация за използваните при определяне на таксата за битови отпадъци данни за броя на ползвателите в имота“

 

Мотиви:

Наред с мотивите по предходната точка, следва да се има предвид, че такса битови отпадъци е сред разходните пера на юридическите лица, ведно с други дължими данъци и такси, определени в законовата и подзаконовата нормативна уредби. Своевременното и коректно планиране на разходните пера с оглед формиране на бюджетите за следващата финансова година при юридическите лица са сред елементите, които гарантират предвидима бизнес среда и възможност за бизнесите да насочат ресурси към значими местни и национални инициативи.

 

  1. Глава трета, Раздел VII Годишен размер на таксата за битови отпадъци за задължено лице, да бъде предвиден нов член /пореден/ както следва: „За незастроени нежилищни имоти на юридически лица, на които не се извърша икономическа дейност, юридическите лица заплащат единствено такса битови отпадъци, формирана от цената на услугата по чл.5 (2) т.3

Мотиви:

По хипотезата на чл.7 (1) от ЗМДТ, естеството на местните такси е обвързано с присъщите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. Доколкото реално предоставяне на услуга по чл.5 (2) т.1 и т.2 от Проекта на Наредба не е налице при незастроени нежилищни имоти на юридически лица, на които не се извършва икономическа дейност, считаме, че същата не следва да е в тежест на юридическото лице, притежател на имота, което ще му позволи да реорганизира спестения ресурс, а от друга страна – на местната власт – да пренасочи фокуса към предоставяне на по-качествена услуга на други имоти/юридически лица, генериращи отпадъци.

 

  1. Глава трета, Раздел VII Годишен размер на таксата за битови отпадъци за задължено лице, да бъде предвиден нов член /пореден/ както следва: „За нежилищни имоти на юридически лица, когато последните извършват икономическа дейност на територията на повече от една община, при които юридическото лице е договорило индивидуално чрез пряко договаряне услугите по чл.5 (2) т.1 и/или т.2, юридическото лице заплаща единствено такса битови отпадъци, формирана от цената на услугата по чл.5 (2) т.3.

 

Мотиви:

За юридически лица, които извършват икономическа дейност на територията на повече от една община, прилагането на този подход ще даде възможност за унифициране на дейностите и избор на най-ефективният вариант при управление на битовите отпадъци, генерирайки икономия от мащаба и позволявайки спестения ресурс да бъде насочен към други значими местни и национални инициативи, повишавайки добавената стойност от присъствието на юридическото лице за местните общности и неговата корпоративна социална отговорност.

 

  1. Глава четвърта, Формат на информацията и данните, които се публикуват на интернет страницата на общината, да бъде предвиден нов член /пореден/ както следва: „Създава се единно пространство за публикуване на информацията по Глава трета, Раздел IV, чл.12 (5) и Глава трета, Раздел VII Годишен размер на таксата за битови отпадъци за задължено лице, чл.15 (5)“ – променени, съобразно предложените редакции.

 

Мотиви

Доколкото общинските съвети имат оперативна самостоятелност да организират процесите в рамките на съответната община, за да се гарантира възможност за юридическите лица, които изпълняват своята дейност на територията на повече от една община, да вземат предвид различните подходи на общинските съвети в процесът по планиране и управление на битовите отпадъци и дължимата такса битови отпадъци, считаме, че създаването на единно пространство – на ниво МФ или на ниво НСОРБ е още една стъпка в правилната посока и ще позволи своевременна организация на процесите на ниво компания.

С оглед на гореизложеното, както и с цел улесняване на общините и бизнеса при прилагане на Наредбата, предлагаме към същата да бъде публикувано Указание, което да представя визуално примерен вариант на изчисление на ТБО, съобразно хипотезите в Наредбата, за физически и юридически лица.

В допълнение, предлагаме да бъде организирано единно пространство, на което да бъдат отразени наличните инсталации за управление и третиране на БО на ниво РУСО, което да отразява динамиката на развитие на регионалната инфраструктура. Прилагането на този подход, ще подпомогне бизнеса своевременно да идентифицира възможностите на ниво регион и да съобрази управлението на БО на местно ниво.

С уважение:

Николай Вълканов

Изп. директор

Сдружение за модерна търговия