СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА МОДЕРНА ТЪРГОВИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Сдружението за модерна търговия би искало да изрази становището си по отношение на проектa на Закон за въвеждане на еврото в Република България, публикуван за обществено обсъждане на електронната страница за обществени консултации (www.strategy.bg) с дата на откриване: 25.03.2024 г., наричан по-долу „Проект/Законопроект“.

В тази връзка, моля да вземете под внимание следните наши предложения, а именно:

По Чл. 7.

 

Предлагаме чл.7 (2) да отпадне тъй като в закона липсва легална дефиниция за „Въвеждане на еврото“, както и темпорално ограничение на въведената забрана в комбинация със своего рода налична презумпция за виновност, доколкото доказателствената тежест за наличие на обективни икономически фактори е при икономическите субекти. Темата е засегната и от чл.25 (5), но с въвеждане на ясно темпорално ограничение.

 

В случай, че разпоредбата остане, същата да бъде допълнена както следва: „Настоящата алинея по никакъв начин не засяга принципите на свободното предприемачество, в това число (но не само) свободното ценообразуване от страна на търговците, основаващо се на основни икономически и търговски принципи като търсене и предлагане, наличност (вкл. сезонна) на стоки и продукти, състояние на пазара на труда и др. Наличието на обективни икономически фактори се предполага до доказване на противното от страна на контролните органи.“

 

По Чл. 16.

 

  1. Да бъде предвидено, че валутата може да се изпише и с думи, като в тази връзка чл. 16, ал. 2 да придобие следната редакция:

чл. 16, ал. (2): Двете цени се поставят заедно и са придружени с изписване на съответната валута, отличителен знак или съкращение, позволяващи лесното им разпознаване.

 

  1. Предлагаме нова ал. (3) към чл.16 със следното съдържание: „При рекламиране на стоки и услуги в хартиени или дигитални брошури, съдържащи повече от една страница, е достатъчно официалният валутен курс да бъде изписан еднократно в брошурата

 

 

  1. Предлагаме нова ал. (4) към чл.16 със следното съдържание: „Извън случаите за двойно обозначаване, предвидени в настоящия закон, не е налице задължение за двойно обозначаване.“

 

По Чл. 18.

Предлагаме допълнение към чл. 18 както следва: „При рекламиране на стоки и услуги в аудио и видео формат, цената на стоките и услугите ще се посочва устно от диктора до момента на официалното въвеждане на еврото само в лева, а след тази дата само в евро, като не е необходимо изговаряне на втората валута, както и на обменния валутен курс.“

 

По чл. 20 ал 1.

 

Предлагаме допълнение към чл. 20, ал.1  както следва: “ В периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите общата крайна сума, която се заплаща от потребителя, се обявява в издавания фискален/системен бон или в друг документ, регистриращ плащането, в евро и в левове.“

По Чл. 25. ал. 5 

 

Предлагаме алинеята да се допълни както следва: „Настоящата алинея по никакъв начин не засяга принципите на свободното предприемачество, в това число (но не само) свободното ценообразуване от страна на търговците, основаващо се на основни икономически и търговски принципи като търсене и предлагане, наличност (вкл. сезонна) на стоки и продукти, състояние на пазара на труда и др. Наличието на обективни икономически фактори се предполага до доказване на противното от страна на контролните органи.“

 

По § 2.  от Допълнителните разпоредби

 

Предлагаме въвеждането на нова т. 20 в Допълнителните разпоредби, а именно:  По смисъла на чл. 16 (2) отличителен знак за евро е „€“, а съкращение за български лев е „лв“.

 

По § 3. (1) от Преходните и заключителни разпоредби

 

Предлагаме срокът да бъде намален на два месеца с оглед необходимото време за извършване на системните настройки при икономическите субекти преди влизане в сила на задължението за двойно посочване на цените.

 

  • 6. (1) от Преходните и заключителни разпоредби

 

Предлагаме срокът да бъде намален на четири месеца с оглед необходимото време за извършване на системните настройки при икономическите субекти преди влизане в сила на задължението за двойно посочване на цените.

Съществува хипотеза, при която ал. (2) въвежда обратно действие на подзаконови нормативни актове, в т.ч., но не само на административно наказателни разпоредби.