Компаниите в сектор “Търговия” - оптимисти за бизнес средата у нас

Предизвикателствата пред бизнеса обаче остават сериозни:  инфлацията, свитото потребление, бюрокрацията и данъчно-осигурителната тежест

 

Търговската индустрия в България се представя добре през третото тримесечие на 2023 г., като индексът на бизнес климата за сектора е над средните стойности за бизнеса в страната. Kъм края на този период потреблението се свива, но ръководителите на търговските дружества са склонни да предприемат стъпки за развитие и постигане на устойчивост, сочат данните от национално представително проучване на бизнес средата в България (BBCI, Bulgarian Business Climate Index), проведено от агенция ЕСТАТ сред ръководители на 600 български компании, по поръчка на Сдружението за модерна търговия (СМТ).

Секторът в България се сблъсква с редица специфични проблеми и предизвикателства, като инфлацията, намаляващото потребление, липсата на кадри и намирането на квалифициран персонал, бюрокрация, проблемна нормативна уредба, административни неуредици, както и данъчно-осигурителната тежест.

През третото тримесечие на 2023 г. BBCI за сектор „Търговия“ е със стойности над средните за бизнеса в страната – [+10.90] при [+7.57]. Това се дължи на по-добрите показатели за бранша и при трите компонента на индекса – състояние на фирмите [+21.4], инвестиции и стратегии [+17.0] и бизнес среда [-5.4].

 

Състояние на фирмите

 

Според резултатите 94% от търговските компании твърдят, че са в добро или поне в задоволително състояние. 13% от мениджърите на търговските предприятия споделят, че състоянието на бизнеса им се е влошило в предходното тримесечие, а 9% очакват то да се влоши тепърва. Предприятията в риск от търговския сектор са 11%.

Според анкетираните основните предимства на компаниите от търговския сектор пред конкурентите им са качеството на стоките и/или услугите, и уменията на персонала – това е мнението на съответно 44% и 42% от мениджърите. 37% смятат, че цените и стоките им са по-добри от тези на конкурентите.

 

Инвестиции и стратегии

 

Инвестиционните нагласи и склонността към диверсификация на дейността са малко по-високи, в сравнение със средните за страната. Намеренията за ползване на банков кредит и за финансиране на инвестиции не се различават много от средните стойности.

Търговците виждат вътрешния пазар като перспективен и достатъчен за развитието на бизнеса си. 70% от ръководителите на търговските фирми заявяват, че имат партньори, от които бизнесът им зависи в дългосрочна перспектива. 92% извършват непрекъснат контрол на качеството (93% средно за страната), а 61% биха инвестирали в нови технологии с цел повишаването му.

 

Бизнес среда

 

Едва 1/3 от мениджърите са съгласни, че данъчната система създава равни условия за всички фирми в страната, а доверие в съдебната система имат само 28%. Сред бариерите пред развитието на бизнеса са: слабата подкрепа от страна на държавата, бюрокра­цията, проблемната нормативна уредба, административните неуредици и голяма данъчно-осигурителна тежест. 64% от участниците в проучването смятат, че банковата система е стабилна, 36% намират защитата на имуществените права за неефективна. Върху бизнеса влияят и елементите на инфраструктурата – електроснабдяване и комуни­кации (над 60%), пътно-транспортна инфраструктура (54%) и снабдяване с горива (44%).

По отношение на удовлетворение от законодателния процес 40% смятат, че в момента нивото на ангажираност на заинтересованите страни е удовлетворително. Едва 27% са доволни от правителствените инициативи по отношение на публичните обсъждания, които играят ключова роля в установяването на прозрачност и доверие в обществото. 27% смятат, че регулациите и проверките се прилагат избирателно, 19% – че се прилагат еднакво, а 24% не могат да преценят.

Приложимостта на електронното управление по отношение на административната и правната рамка се оценява като „средна“.

Темпът на текучеството на персонал в сектор „Търговия“ за периода между септември 2022 г. и септември 2023 г. е бил 20%. Той е най-висок в търговските дружества с над 250 служители и сред компаниите в София. Средното време за запълване на свободна позиция е 3 седмици.

27% от търговските компании отчитат ръст в размера на приходите си към януари 2023 г., а за 1/5 2022 г. е била по-слаба година от предходната. Промяна в броя на клиентите не се отчита от 60% от обхванатите предприятия. Близо 1/3 от търговските компании регистрират ръст в средния размер на сметката на клиент.

В периода септември 2022 г. – септември 2023 г. потреблението се забавя в сравнение със същия период година по-рано, като едва 1/5 от търговските компании регистрират съществен ръст по този показател. Според близо 1/3 домакинствата са ограничили своите покупки в търговските обекти, а за още 45% потребителската кошница не се е увеличила съществено спрямо 2022 г.

 

За СМТ

 

От основаването си през 2010 г. СМТ обединява едни от най-големите търговски вериги с над 1000 търговски обекта и близо 23 000 служители в цялата страна. Членовете му са водещи компании в сферата на търговията с бързооборотни стоки, бяла и черна техника, продукти за грижа за здравето, дрогерийни продукти и строителни материали и оборудване. От създаването си сдружението защитава техните интереси при стриктно спазване на утвърдени добри практики, на конкурентното право и на принципа на плурализъм при определяне на приоритети за дейността и при вземането на решения.

По данни на ИПИ съвкупният ефект, измерен през създаденото пряко и допълнително вътрешно търсене от дейността на компаниите от модерната търговия през 2021 г., достига 9 788 млн. лева:

 

  • близо 5,2 млрд. лева разходи за доставени от български компании стоки, изпълнени услуги и инвестиции и над 700 млн. лева платени нетни заплати на наетите;
  • около 3,5 млрд. лева допълнителни (вторични) ефекти по веригата на стойността, създадени благодарение на дейността на доставчиците и партньорите;
  • над 400 млн. лева индуцирани (третични) ефекти по веригата на стойността, създадени благодарение на потреблението на доходите на домакинствата на наетите.

За проучването

Bulgarian Business Climate Index (Индекс на бизнес климата в България/BBCI) е инструмент за оценка и анализ на състоянието на бизнес средата в България и за проследяване на перспективите пред българския бизнес в краткосрочен и средносрочен план. Разработен е през 2002 г. от Центъра за икономическо развитие, базира се на бизнес анкета с мениджъри на предприятия и е сходен с германския IFO Business Climate Index. Данните са набирани в периода 2002 – 2010 г. на всяко тримесечие, а след дълго прекъсване, Индексът е актуализиран и подновен в началото на 2023 г.. Настоящата вълна обхваща основна извадка от 400 компании с подсилване от 200 търговски фирми. За целите на анализите на СМТ е добавен блок въпроси, задаван ексклузивно на представителите на търговските дружества, свързан с регулаторната рамка, административните актове, налагани на фирмата, работната сила и финансовото положение на компанията.

 

Presentation_ESTAT-2024-01-30