Декларация на Сдружението за модерна търговия

Сдружението за модерна търговия е създадено с цел да работи за подобряване на средата за бизнес и търговия в България, включително свободна и честна конкуренция, която гарантира на българските потребители високо качество на стоките и търговските услуги при ниски цени и огромен избор. Тази наша цел е в пълен синхрон с Конституцията и законите на Република България, както и с философията и правото на Европейския съюз, които ние уважаваме и спазваме. Предвид целта на сдружението, ние сме против всякакви опити за държавни регулации, които са срещу интересите на потребителите и честния български бизнес и в противоречие с нашите цели и със законодателствата на България и на ЕС.

Членовете на Сдружението за модерна търговия за пореден път са неприятно изненадани от изнесена информация в български медии (в. „Капитал”), че правителството, заедно с избрани по неясен критерий организации, зад гърба на търговските вериги и представителните работодателски организации е изработило законопроект, касаещ дейността им. Става дума за проектозакон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, който не е публикуван за обществено обсъждане съгласно чл. 26 (2) от Закона за нормативните актове, поради което към момента не можем да коментираме предложението по същество.

Сдружението за модерна търговия неведнъж е изразявало писмено и устно пред правителството, съответните министри и обществото своята готовност и желание да се включи в диалога за подобряване на бизнес средата, повишаване на конкурентоспособността на българските производители и търсене на адекватни решения на техните проблеми. Ние смятаме, че в открит диалог с държавните институции и неправителствените организиции нашият опит и знания могат да бъдат полезни и да предотвратят приемането на излишни/вредни за потребителите и почтения български бизнес регулации.

Търговските вериги в нашето сдружение приветстват публично изразявания ангажимент на правителството да води диалог с бизнеса, да намали административната тежест върху него, да осигури честна и свободна конкуренция, да премахне монополите и картелите, да ограничи сивия сектор и контрабандата, да бъде прозрачно, предвидимо и последователно в своите политики, както и да мотивира всяка предложена регулация с професионална оценка на въздействието, отчитаща ползите и загубите за всички засегнати страни. Ние се надяваме правителството да се придържа към поетите ангажименти.

Ние се чувстваме притеснени, когато чрез медиите научаваме за нови идеи на държавата за регулиране на търговията, които засягат не само търговците, но също потребителите и българските производители. Такива са например идеите от последните няколко месеца за забрана на търговските вериги да работят събота и неделя, териториално ограничаване на магазините в сферата на модерната търговия, насилствено свиване на сроковете за плащане, въвеждане на таван върху цените на търговските услуги, определяне на минимален дял на българските стоки в търговските вериги, ограничаване на продажбите на тютюневи изделия, както и посочване на максимално разстояние от даден магазин за доставка на „свежи стоки”. Много от тези идеи на пръв поглед изглеждат атрактивни за широката общественост, но по-задълбоченият анализ показва, че не само не защитават конкуренцията, а я ограничават в ущърб на българските потребители и производители. Част от тях дори противоречат на Конституцията, според която „икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива”. Противоречат и на основни принципи в правото на ЕС като свободна конкуренция, свобода на договаряне и свободно движение на стоки.  Подобни свръхрегулации биха довели до увеличение на цените на стоките и ограничаване правото на избор на потребителите, а също биха навредили на българските производители поради факта, че много от предлаганите промени стимулират вноса за сметка на потреблението на български стоки.

Пазарът на бързооборотни стоки в България е силно конкурентен. Най-големите 10 търговски вериги за бързооборотни стоки държат едва една трета от пазара, а делът на цялата модерна търговия, включваща няколко десетки вериги с национално и регионално покритие, е под 50%. За нас е необяснимо, че представители на законодателната и изпълнителната власт фриволно боравят с иначе точни и ясни понятия като „монопол” и „картел” и се опитват да ги прикачат в масовото съзнание към търговските вериги, аргументирайки се с неверни данни и факти от недостоверни източници.

България е член на ЕС и претендира, че е страна с пазарна икономика. Това означава, че ролята на държавата в икономиката е ограничена до създаване на правила за свободна конкуренция и следене за тяхното спазване. Държавните интервенции в полза на едни или други икономически субекти са характерни за централизираните планови икономики, които се провалиха. Неслучайно и днес големите провали в страната са в икономическите сектори, контролирани, регулирани и субсидирани от държавата – енергетика, железопътен транспорт, селско стопанство, здравеопазване, образование… На тази основа лесно можем да предвидим колко тежки ще са последиците за обществото, ако държавата интервенира в търговията и отношенията по веригата на доставки, макар и с най-добри намерения.

Ние, членовете на Сдружението за модерна търговия, приветстваме желанието на Европейската комисия да предотвратява нелоялните практики чрез саморегулация, а не чрез национални законодателни промени, които според Комисията не дават очаквания резултат и вместо това удрят производителите, особено малките и средните, които са най-уязвими от постоянно променящите се закони. И се надяваме, че държавата ще обърне нужното внимание на подкрепяната от Европейската комисия и основните европейски организации на бизнеса, производителите и търговците „Инициатива за веригата на доставки” (Supply Chain Initiative), имаща за цел да осигури спазването на основните принципи за добри търговски практики, около които се обединиха всички заинтересувани страни в рамките на Форума на високо равнище за по-добре функционираща верига на предлагането на храни.

Ние инвестирахме в България над 4 млрд. лв., създадохме около 22 хил. работни места, изсветлихме голям дял от търговията, която преди нас беше преобладаващо сива, подобрихме начина на живот на българските потребители, като им предоставихме невиждано голям избор при високо качество и ниски цени. Около 4 млн. българи седмично влизат и пазаруват в нашите магазини. Средно всяка верига за бързооборотни стоки в нашето сдружение работи с около 834 български доставчика, а противно на разпространяваните митове средно 55% от стоките в магазините ни са български. Ние с готовност предоставяме нашия опит и знание на българските производители и подкрепяме най-конкурентоспособните от тях да излязат на международните пазари. В същото време полагаме усилия да ги подпомогнем и на вътрешния пазар, включително като стимулираме потребителите да изберат български стоки. Но накрая изборът прави Негово Величество Потребителят. Затова устойчивото увеличаване на потреблението на български стоки зависи от подобравянето на конкурентоспособността на българските производители.  

Ние се отнасяме с уважение към различните мнения и позиции и разчитаме, че нашите партньори в държавните институции и неправителствените организации ще аргументират своите идеи за промени с уважение към думите, фактите, Конституцията и законите на България и ЕС. Ние отново заявяваме публично, че сме готови за конструктивен диалог с държавата и неправителствения сектор в полза на българските потребители и производители.  И апелираме към всички заинтересувани страни да не търсим „лесни” повърхностни решения на сложните предизвикателства, а да се опитаме заедно да намерим разумни, прагматични и устойчиви решения, които ще подобрят бизнес средата, без да навредят на потребителите.