1,5 ТОНА РАЗДЕЛНО СЪБРАН ТЕКСТИЛ В МАГАЗИНИ Т МАRКЕТ ПРЕЗ 2021

ЕКОЛОГИЧНИ, СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ ПОЛЗИ ОТ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТЕКСТИЛ
През 2021 г. бяха събрани 1,5 тона текстил, като тази събираемост се определя като изключително успешна и нарежда проекта в челните места по ефективност.

Съвременният модел за разделно събиране и дарение на текстил съществува в Западна Европа от повече от четвърт век и е основан на стремежа за съхраняване на чистотата на планетата, както и на оскъдните природни ресурси и полезни суровини вложени в текстилните изделия. Производството на текстил се явява четвъртата най-замърсяваща планетата индустрия след хранително-вкусовата, строителната и транспортната индустрия.

Разделното събиране на текстил има за цел да пести природните ресурси като връща текстилните суровини обратно в икономиката и създава възможности за удължаване на техния живот чрез многократно използване или рециклирането им в друг вид продукт, предотвратявайки добива на нови ресурси, производството на нов текстил и значително замърсяване на планетата. Освен значителните екологични ползи, разделното събиране на текстил в България осигурява облекло за хиляди хора в страни от Третия свят, както и за хора пострадали при бедствия, описани в следващите страници.

Резултатите от разделното събиране на текстил чрез специализирани контейнери на територията на магазини Т МАRКЕТ през 2021 г.

Парично дарение за всеки събран килограм към БЧК
Кризисен резерв от дрехи към БЧК
Достъп до облекло за хиляди хора в страни от Третия свят
Предотвратено замърсяване на въздуха в размер на 22 ,5 тона CO2
Предотвратено е използването на 8 172 м 3 вода
Предотвратено е замърсяване с 1,5 тона отпадъци
Предотвратено е замърсяване с пестициди само за добива на памук в размер на 1 кг
Спестяване на плодородна земя за добив на памук в рзмер на 1 хектара
Спестена е енергия в размер на 13 059 кВч
Предотвратено използването на петрол в размер на 270 кг
Спестени ни са средства на общинските бюджети в размер на около 120 лв
Локации на T MARKET, на които може да намерите контейнери:
гр. Пловдив, ул. „Шипка“ №6
гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ №33, вх. В, ет. –1
гр. Асеновград, ул. Ал. Стамболийски № 7